HD1NMSX

1% accuracy, 4-20mA.

Data sheet : hd1.pdf
To Buy : Contact Us